Офіційний лист з вимогами до Світового Банку

Захист Рідної Землі

Офіційний лист до представництва Світового Банку в Україні від Об'єднаного Штабу захисту Української Землі вручений 30 жовтня 2019 року, під час акції-протесту біля Світового Банку, в місті Києві на Дніпроському узвозі, 1.

Доводимо до Вашого відома доводимо лист - вимогу та його переклад на англійську мову.

Директору Світового Банку

в Україні

пані Сату Кахконен

копія представництвам МВФ та ЄС

30.10.2019

Вельмишановна пані Кахконен !

Об’єднаний Штаб Захисту Української Землі повідомляє Вам положення , які повинні бути враховані при подальшій діяльності Світового Банку в Україні:

- сільгосподарські землі в Україні мають особливий та виключний статус. Згідно чинної Конституції України, статті 13 і 14,сільськогосподарська земля є основним національним багатством і об’єктом права власноті лише Українського народу. Історично склалось, що традиційно українці ставляться до землі не як до засобу виробництва чи економічної категорії, а як до простору життєдіяльності народу, дарованого Богом. Тому світоглядна цінність землі не припускає її визисакування з метою наживи, а тим більше нзаперечує перетворення її на товар.

- світоглядно - правові та конституційні вимоги в Україні заперечують пряме чи опосередковане набуття іноземцями права власноті на сільськогосподарські землі .

- Президент, Кабінет Міністрів, Верховна Рада України не мають прав і повноважень створювати умови для продажу іноземним резидентам сільськогосподарської землі. Навпаки, ці органи зобов’язані вживати усю повноту наданої їм влади для захисту статусу та прав власності українців на землю - стаття 14 Конституції України.

- згідно статті 5 Конеституціїх верховною владою - сувереном - в Україні є Український народ і лище народ може міняти вказані положення по землі та Загальні засади Конституції України. Верховна Рада України таких повноважень позбавлена!

-змінити особливе ставлення Українського народу до землі, як до одухотвореної субстанції не зможуть ні інформаційна обробка, ні примус, ні маніпулювання. Така є власне сутність Українського народу. Відомо, що більше 73 % українців виступають проти відкриття продажі сільгоспземель і більше 80 % - проти продажу її іноземцям.

Вимагаємо звернути увагу на те, що спроби урядовців чи їхніх іноземних помічників любим чином запровадити запланований продаж землі є не просто порушенням Конституції України, а являється конституційним переворотом, який призведе до жорстокого і кривавого протистояння в країні.

Діяльніcть Групи Світового Банку в Україні останніми роками в частині земельних відносин сприяла антиконституційним та антинародним планам попередньої і теперішньої влади розпочати розпродаж національного багатства - землі. Незважаючи на засади Конституції та негативне суспільне ставлення Світовий банк включив у Концепцію партнерства з Україною на 2017-2020 роки реалізацію положень, що руйнують наше конституційне право: запровадження відкритого ринку землі, серед іншого для іноземців; повну відміну мораторію при відсутності необхідного обліку величезних масивів земель; переважні умови для розпорядників великих капіталів в суцільно скорумпованій системі держуправління та інші.

Мало того, Група Світового Банку подальше кредитування України поставила у залежність від виконання обов’язкової умови - скасування мораторію та запуск відкритого ( читай антиконституційного) ринку землі.

Ваша Концепція є злочинною і, враховуючи залежність уряду від зовнішнього кредитування - розцінюється як диктат щодо введення антиконституційного розпродажу наших земель.

Вимоги до Світового Банку:

1)припинити намагання відкрити антиконституційний ринок землі в Україні та виключити із Концепції відповідні положення

2)дати відповідні пропозиції малодосвідченому Президенту України, який має парламентську більшість у ВРУ

3)припинити ведення агітаційної роботи з народними депутатами та фінансованими громадськими активістами

4)переглянути Концепцію партнерства з Україною лише на умовах оренди сільгоспземель та розвитку малого фермерства

5)врахувати, що викуп паїв може бути здійснений лише одноразово державою з подальшою передачею в оренду малим фермерам

Попереджуємо, що українське суспільство буде боронити Конституцію України та права народу на основне національне багатство і не допустить введення запланованого ринку землі. Відповідні вимоги щодо припинення антинародних дій уже висунуто та доведено до Президента та Верховної Ради України.

Нагадуємо, що в Преамбулі Загальної Декларації з прав людини передбачено, “що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення”.

Об’єднаний Штаб Захисту Української Землі:

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 116, офіс 20

Віктор Жердицький

Степан Хмара

Віктор Шишкін

Микола Стрижак

Генадій Новіков

Іван Томич

Назар Мухачов

Country Director of World Bank for Ukraine

Mrs. Satu Kahkonen

Copy: IMF and EU

Honorable Mrs. Kahkonen

The United Headquarters for Ukrainian Land Preservation would like to inform you of the following principles that should be taken into account in the World Bank's further activities in Ukraine:

Agricultural land in Ukraine has a special and exclusive status. According to the current Constitution of Ukraine, Articles 13 and 14, agricultural land is the main national treasure and ownership is for Ukrainian people only. Historically, the Ukrainian tradition has been to treat the land not as a means of production or as an economic category, but as the space of life given by God. Therefore, the set of beliefs regarding land does not allow its exploitation just for the purpose of profit, and even more prohibits its transformation into a commodity.

This philosophy as reflected in the legal and constitutional requirements in Ukraine prohibits the direct or indirect acquisition by foreigners of ownership of agricultural land.

The President, the Cabinet of Ministers, the Verkhovna Rada of Ukraine have no right and the people have not delegated to them the power to sell agricultural land to foreign residents. On the contrary, government agencies are obliged to use the full power given to them to protect the status and property rights of Ukrainians regarding land - Article 14 of the Constitution of Ukraine.

According to Article 5 of the Constitution, the supreme power - the sovereign - in Ukraine is the Ukrainian people and only the people can change the status of the land or the general principles of the Constitution of Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine does not have such powers!

The special relationship of the Ukrainian people with the land, as spiritualized substance, cannot be changed by propaganda, coercion or manipulation. This is the very essence of the Ukrainian people. It is known that more than 73% of Ukrainians oppose the opening of the sale of agricultural land and more than 80% are against the sale of it to foreigners.

We would like to draw attention to the fact that the attempts of government officials or their foreign assistants to in any way to start the planned sale of land is not just a violation of the Constitution of Ukraine, but represents a constitutional coup that will lead to a brutal and bloody confrontation in the country.

In recent years, the activities of the World Bank Group in Ukraine in the field of land relations have contributed to the anti-constitutional and anti-national plans of the previous and present government to launch the sale of national wealth - land. Despite the Constitution and its negative public attitude, the World Bank has included in its COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK with Ukraine for 2017-2020 the implementation of the provisions that destroy our constitutional right: the introduction of an open land market, among other things for foreigners; complete abolition of the moratorium in the absence of the necessary account of vast tracts of land; prevailing conditions for large capital managers in a corrupt state administration system and others. Moreover, the World Bank Group has made further lending to Ukraine conditional on the fulfillment of a mandatory condition - lifting the moratorium and launching an open (read unconstitutional) land market. Your COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK is lawbreaking and, given the government's dependence on external lending, is seen as a dictate for the unconstitutional sale of our land.

Demands to the World Bank:

1) Stop efforts to open an unconstitutional land market in Ukraine and remove the relevant portions from the COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK

2) Make appropriate proposals to the inexperienced President of Ukraine, who has a parliamentary majority in the Verkhovna Rada

3) Cease campaigning with MPs and funded civic activists

4) Revise the COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK with Ukraine to only include conditions for lease of agricultural land and development of small farming

5) Take into account that the redemption of private land can be carried out only once by the state with the subsequent lease to small farmers

We warn that Ukrainian society will defend the Constitution of Ukraine and the rights of the people to the main national wealth and will not allow the start of the planned land market. The corresponding demands for termination of anti-national actions have already been put forward and brought to the President and the Verkhovna Rada of Ukraine.

We recall that the Preamble to the Universal Declaration of Human Rights states that "if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,.”

United Headquarters for Ukrainian Land Preservation:

Victor Zherdytskyi

Stepan Khmara

Viktor Shyshkin

Mykola Stryzhak

Gennady Novikov

Ivan Tomych

Nazar Mukhachov